Doba, Členenie, Predstavitelia, Smery

 

I.
                    
Úvod


          žena už od nepamäti je zdrojom inšpirácie pre umelcov -nielen maliari, hudobníci, ale aj básnicizobrazovali ženu ako centrum záujmu mužov


          opisovali nielen telesnú krásu, ale aj vnútro, ktoré nieslo materstvo, domov a lásku


          často bola bohyňou, matkou, milenkou, spoločníčkou, priateľkou -studňou inšpirácie


          zobrazenie úzko súviselo s dobou a umeleckým cítením

II.
                  
Doba, Členenie, Predstavitelia, Smery


          ako sa motív ženy a lásky objavuj v slovenskej poézii

a)
        Leonard z Uničova -ľúbostné dvojveršie Ó milá panna; 1475, slovakizovanou češtinou písaná stredoveká literatúra

b)
       Ján Kollár Slávy dcéra -prvý ospieval ľúbostný cit k žene, tak ako verí, ž jeho láska pretrvá až za hrob, tak verí vo veľkú budúcnosť Slovákov

c)
        Andrej Sládkovič Marína -najkrajšia romantická skladba o láske, stelesnený ideál krásy, obhajoba práva na lásku; prelínanie lásky k žene s láskou k vlasti; ďalej láska ako všeobecný životný princíp

d)
       P.O.HviezdoslavHájnikova žena -láska mladých v konkrétnych spoločenských podmienkach, prekoná prekážky, víťazí

e)
        Janko Jesenský Verše -žena ako rovnocenný partner mužovi, jemná a citlivá bytosť, zmietaná rozpormi sveta, nostalgia, melanchólia z lásky samej

f)
        Emil Boleslav Lukáč O láske neláskavej -láska v protikladných polohách (utrpenie, rozčarovanie)

g)
        Ján Smrek Iba oči, Básnik a žena, Božské uzly -obdiv ženy; láska a zmyslové očarenie, subjektívne výpovede o význame lásky

h)
       Ján Kostra Ave Eva -erotická filozofická poéma, etický vzťah k žene, súcit s jej osudom, inšpirácia jej krásou, panenstvom a materstvom

i)
         Vojtech Mihálik Tŕpky -smutné príbehy žien, znepokojenie pre ich postavenie v spoločnosti, aktuálnosť


          zobrazenie lásky v poézii súviselo s dobou, v ktorej autori žili, so zriadením i umeleckým vkusom